List of Ex-Official Liquidator.

 

 

Sl No.

Name of the Official Liquidator

From

To

1. Shri. R. GOHO
2. Shri. H.K GANGULI
3. Shri. J.P MUKHERJEE
4. Shri.D. BHADURI
5. Shri. K.N RAMACHANDRAN
6. Shri. P.RANGA RAO
7. Shri. K.K DHAR
8. Shri. C.R DAS
9. Shri. R.D KUREEL
10. Shri. P.K. BANDOPADHYAY 29.12.1989
11. Shri. A.K DOSHI 29.12.1989 27.10.1990
12. Shri. R.K BHATTACHARYA 27.10.1989 09.07.1990
13. Shri. H. BANERJEE 09.07.1990 16.08.1993
14. Shri. UJJWAL ROY 16.08.1993 06.10.1997
15. Shri. C.D PAIK 06.10.1997 29.05.1998
16. Shri. P.K  ACHARJEE 29.05.1998 15.12.1999
17. Shri. UJJWAL ROY 15.12.1999 25.03.2003
18. Shri. P.K ACHARJEE 25.03.2003 26.05.2008
19. Shri. G. MUKHOPADHYAY 26.05.2008 30.04.2010
20. Shri. K. ANAND RAO 30.05.2010 31.08.2012
21. Shri. B. MOHANTY 26.09.2012 25.09.2014
22. Shri. K.S. PRADHAN 25.09.2014
 23  Shri S. Barua
 24  Shri N. Krishnamurthy
25